Katalog učbenikov za srednjo šolo


Učbenik

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Učbenike lahko založnik, ki vidi svoj interes, v skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov vloži v potrditev, učbenike pa potrdi strokovni svet. Objavljeni so v Katalogu učbenikov.

Do maja 2006 so se potrjevali tudi učbeniki, delovni zvezki, zbirke nalog oz. vaj in atlasi.

Država stimulira nastajanje gradiv le, če za njihov nastanek na trgu ni interesa. Delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv se ne potrjuje. Pri izbiri gradiv v šolah so strokovni aktivi učiteljev avtonomni.


Učbeniški skladi v SŠ

Ministrstvo za šolstvo in šport že od leta 1994 namenja posebno pozornost reševanju učbeniške problematike. V letih od 1994 do 1996 je v okviru procesa (programa) zagotavljanja dostopnosti učbenikov in drugih učnih gradiv pričelo z načrtnim oživljanjem učbeniških skladov na osnovnih šolah, od leta 1997 pomaga pri ohranjanju učbeniških skladov tudi srednjim šolam.

Temeljne usmeritve države na področju učbenikov so določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje, v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, Pravilniku o potrjevanju učbenikov, in izobraževanja in Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov, so zagotovitev učbenikov in drugih učnih gradiv za nemoteno izvajanje celotnega programa osnovne šole, zagotavljanje učbenikov za srednje šole, zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade na osnovnih in srednjih šolah, zagotavljanje učbenikov za šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne ter srednje šole, zagotavljanje učbenikov za romske otroke, zagotavljanje učbenikov za šole s prilagojenim programom (slepi, slabovidni, otroci z nižjim izobrazbenim standardom, otroci z Downovim sindromom, itd.) in zagotavljanje sredstev za prenovljene programe srednjih šol.


VIR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentarji

Oglas sponzorja
Prihajajoči dogodki