Izračun točk za vpis na fakulteto

Primeri izračunavanja točk za razvrščanje v visokošo​lske študijske programe

Visokošolska prijavno-informacijska služba v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 68/96) izračunava točke, na osnovi katerih razvršča kandidate v študijske programe.
 

Tabela za pretvorbo ocen

Tabela za pretvorbo ocen
 
Primer 1:
 
Kandidat se je prijavil v visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija na Ekonomsko poslovni fakulteti. Srednjo šolo je končal z zaključnim izpitom s štirimi predmeti (Slovenski jezik 3, Matematika 4, Zgodovina 2 in Kemija 4). V tretjem letniku srednje šole je bil zadosten, v četrtem pa dober.
 
V Razpisu za vpis (Objave MŠŠ, Ljubljana, 15. 1. 1999) je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi (60% točk) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40% točk).
 
Izračun točk:
Vsota ocen na zaključnem izpitu je 3+4+2+4=13 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 13 točkam v stolpcu “Zaključni izpit s štirimi predmeti” ustreza 65 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
 
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 2+3=5 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 5 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 50 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
 
Točke = 65 × 0,6 + 50 × 0,4 = 59 točk

 
Primer 2:
 
Kandidat se je prijavil v univerzitetni študijski program Pravo na Pravni fakulteti. Srednjo šolo je končal z maturo (Slovenski jezik 3, Matematika 6, Angleški jezik 5, Biologija 4 in Kemija 3). V tretjem letniku srednje šole je bil dober, v četrtem pa prav dober.
 
V Razpisu za vpis je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri maturi (60% točk), splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40% točk).
 
Izračun točk:
Vsota ocen na maturi je 3+6+5+4+3=21 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 21 točkam v stolpcu “Matura” ustreza 85 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
 
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3+4=7 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 7 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 70 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
 
Točke = 85 × 0,60 + 70 × 0,4 = 79 točk

 
Primer 3:
 
Izračun točk je nekoliko bolj zapleten pri programih, ki izvajajo preizkuse nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti. Vzemimo primer kandidata, ki se je prijavil v univerzitetni študijski program glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti. Maturo je opravil s 14 točkami, v 3. in 4. letniku je bil dober. Na preizkusu nadarjenosti je dosegel 70 točk od 100 možnih. Preizkus nadarjenosti so uspešno opravili vsi, ki so dosegli vsaj 60 točk (minimum).
 
V Razpisu za vpis je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri maturi (40% točk), splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (10% točk) ter uspeh pri preizkusu nadarjenosti (50% točk).
 
Izračun točk:
Vsota ocen na maturi je 14 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 14 točkam v stolpcu “Matura” ustreza 55 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.
 
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3+3=6 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 6 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 60 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”. Točke za preizkus nadarjenosti izračunamo po formuli:
 
t = 40 + 60 × (u - m)/(M - m)
 
kjer pomeni u število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu nadarjenosti, M največje možno število točk na preizkusu nadarjenosti, m pa najmanjše število točk, s katerim je kandidat še opravil preizkus nadarjenosti (minimum).
 
Točke = 55 × 0,4 + 60 × 0,1 + 55 × 0,5 = 55,50 točk

 

Primer 4:

Kandidat se je prijavil v univerzitetni študijski program Medicina na Medicinski fakulteti. Srednjo šolo je končal z maturo (Slovenski jezik 3, Matematika 6, Angleški jezik 5, Biologija 4 in Kemija 3). V tretjem letniku srednje šole je bil dober, v četrtem pa prav dober.

V Razpisu za vpis je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri maturi (35 % točk), splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (20 % točk) ter uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet, 45 %).

Izračun točk:
Vsota ocen na maturi je 3 + 6 + 5 + 4 + 3 = 21 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 21 točkam v stolpcu »Matura« ustreza 85 točk v stolpcu »Normirane vrednosti«.

Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3 + 4 = 7 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 7 točkam v stolpcu »3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)« ustreza 70 točk v stolpcu »Normirane vrednosti«.

Ocena iz matematike je 6, iz angleščine 5 in iz biologije 4 (kemije ne upoštevamo, ker je ocena nižja kot pri biologiji). Matematika in angleščina se preračunavata po lestvici 2-8 (ker kandidat lahko na maturi opravlja predmet na osnovni ali višji ravni), biologija pa po lestvici 2-5 (ker biologije ni mogoče opravljati na višji ravni). V Tabeli za pretvorbo ocen 6 točkam v stolpcu »Lestvica 2-8« ustreza 80 točk v stolpcu »Normirane vrednosti«, 5 točkam v stolpcu »Lestvica 2-8 ustreza 70 točk v stolpcu »Normirane vrednosti«, 4 točkam v stolpcu »Lestvica 2-5« ustreza 80 točk v stolpcu »Normirane vrednosti«.

Točke = 85 × 0,35 + 70 × 0,2 + 80 × 0,15 + 70 × 0,15 + 80 × 0,15 = 78,25 točk.

Komentarji

Oglas sponzorja
Prihajajoči dogodki