Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit • Datum prispevka: 10.07.2013Število prenosov: 41

  1. Navedite temeljne značilnosti tržnega gospodarstva. V čem je boljši od drugih ekonomskih sistemov ?
  Temeljne
  2. Predstavite značilnosti treh industrijskih revolucij !
  3. Navedite izume 2. industrijske revolucije. Kako so spremenili način proizvajanja ?
  4. Navedite odkritja 3. Industrijske revolucije in pojasnite njihov pomen !
  5. Pojasni razliko med modrimi in belimi ovratniki !
  6. Opišite informacijsko dobo. Kako so se v zgodovini spreminjali deleži posameznih dejavnosti ?
  7. Katere pravice in obveznosti prinaša lastnina ? Katere so vrste lastnine ?
  8. V čem se razlikujejo funkcije individualnega zasebnega podjetnika in delničarja v d.d. ?
  9. Opredelite vrste delnic v d.d. in vrste delničarjev v d.d. !
  10. Kaj pomenijo izrazi navadna delnica, emisija delnic, nad pari, kontrolni paket delnic ?
  11. Kako je urejeno upravljanje delniške družbe ?
  12. Kaj je menedžerska revolucija ?
  13. Kaj je notranje lastništvo ?Kako nastaja in kdo so notranji lastniki ? Katere prednosti in pomanjkljivosti ima ?
  14. Naštej prednosti d.d. !
  15. Kako so nastale korporacije ?
  16. Navedite primere kapitalske povezave med podjetjema iste panoge, različnih panog in različnih faz predelave ! Katere so prednosti takih povezav ?
  17. Navedite oblike nepopolne konkurence !
  18. Zakaj so cene korporacij stalne ? Kdaj se spreminjajo, kaj omogočajo ?
  19. Kaj je naravni monopol ?
  20. V čem je pomen majhnih podjetij v sodobnem gospodarstvu ?
  21. Kako uspejo korporacije ohraniti podjetniško miselnost ?
  22. Kako sodobna država spodbuja podjetništvo ?
  23. Kaj je liberalni kapitalizem ? Kdaj je obstajal ?
  24. Opišite državo blaginje !
  25. Zakaj je država blaginje zašla v krizo ?
  26. Kakšne značilnosti ima sodobna socialna država ?
  27. Kaj je deregulacija trga ?
  28. Kaj je aktivna socialna politika ?
  29. Kako bo na vašo prihodnost vplivalo krčenje države blaginje ?
  30. Zakaj se države specializirajo za svoje primerjalne prednosti ?
  31. Kaj vpliva na obseg sodelovanja gospodarstva s tujino ?
  32. Kaj je relativno odvečen kapital ? Kako poteka izvoz kapitala ?
  33. Katere bančne in finančne ustanove, trgovske organizacije pomagajo k globalizaciji ?
  34. Katere regionalne povezave so bile ustanovljene, da bi olajšale medsebojno menjavo držav ?
  35. Opišite značilnosti transnacionalnega podjetja !
  36. Kakšne prednosti prinaša transnacionalno podjetje v državo gostiteljico ?
  37. Ali lahko ustanovitev podružnice tudi škodi državi gostiteljici ? Kako se lahko ubrani teh škodljivih vplivov ?
  38. Kaj je neokolonializem ?
  39. Kaj so škarje cen ?
  40. Zakaj mednarodna menjava bolj koristi razvitim državam ? Ali globalizacija pomaga revnejšim k hitrejšemu razvoju ?
  41. Opišite v čem je začarani krog nerazvitosti ?
  42. Kako merimo gospodarsko rast ? Koliko znaša v Sloveniji ? Kdaj bo Slovenija nadomestila razvojni zaostanek za EU-15 ?
  43. Kaj lahko za gospodarski razvoj stori država ?
  44. Zakaj so prebivalci pomemben dejavnih rasti in razvoja gospodarstva ?
  45. V čem je problem bega možganov ? Kaj je terciarna izobrazba ?
  46. Kako izračunamo stopnjo brezposelnosti ? Katere so vrste brezposelnosti ?
  47. Ali razvoj Slovenije lahko temelji na naravnem bogastvu ?
  48. Kaj je proizvedeno bogastvo ? Kako se lahko povečuje ? Kateri so viri za naložbe v narodnem gospodarstvu ?
  49. Kako lahko povečamo učinkovitost proizvodnih dejavnikov ?
  50. S katerimi metodami izračunamo bruto domači proizvod Slovenije ? Opišite jih !
  51. Kateri problemi se pojavijo pri merjenju BDP ?
  52. S katerimi podatki bi predstavili slovensko gospodarstvo ?
  53. Opišite proizvodno, dohodkovno in izdatkovno sestavo BDP Slovenije !
  54. Zakaj velik BDP na prebivalca ne predstavlja hkrati tudi visoke življenjske ravni ?
  55. Navedite najpomembnejše javne prihodke in odhodke !
  56. Kaj je javni dolg ? Zakaj se porabijo sredstva ? Zakaj je javni dolg nezaželen ?
  57. Kaj so investicije v najširšem pomenu ?
  58. Od česa so odvisne investicije ?
  59. Zakaj se podjetja usmerjajo v izvoz ? Koliko izvozijo slovenska podjetja ? Zakaj ne prodajajo samo na slovenskem trgu ?
  60. Kaj prikazuje plačilna bilanca ? Opišite jo. Kakšen saldo ima ?
  61. Kako lahko nadomestimo primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance ?
  62. Opišite instrumente fiskalne politike v Sloveniji !
  63. Opišite instrumente denarne politike v Sloveniji !
  64. S katerimi ukrepi ekonomske politike država zmanjšuje inflacije ?
  65. Kako deluje Evropska unija ? Katere pristojnosti imajo njene institucije ?
  66. Katere strukturne sklade ima Evropska unija ?
  67. V čem je članstvo v Uniji koristno za Slovenijo ?
  68. Katere so manj ugodne posledice pridružitve ? Ali bi se jim lahko izognili ?
  69. Kaj preučuje ekonomika in kateri dve vrsti poznamo ?
  70. Kaj je družbeni produkt ?
  71. Kateri so dejavniki potencialnega družbenega produkta ?

  Avtor tega gradiva ne dovoljuje objave na kateri koli drugi spletni strani brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika spletnega portala dijaki.info !


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Ekonomija_II_vprašanja_in_odgovori_za_izpit.pdf


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki