Splošna matura

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu


Pogoji za opravljanje splošne matureSplošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Več informacij za 21-letnike


Posamezne izpite 
splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
 • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!


Izpitni roki in prijavaSplošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj – junij) in jesenskem (avgust – september). 

V marcu dijaki četrtih letnikov lahko opravljajo predmaturitetni preizkus (PMP), na katerem spoznajo tehnično plat izvedbe mature in ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu. Šole lahko izvedejo PMP za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo.

Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavijo na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature. T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljajo posamezni predmet splošne mature, imajo pri prijavi dve možnosti:

 • prijavo oddajo na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo,
 • prijavo oddajo na Ricu, ki jim nato določi šolo za opravljanje mature.
   

Več informacij za 21-letnike
Informacije o plačilu maturitetnih izpitov 2015


Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opravljanje splošne mature v dveh delihKandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko opravljajo le:

 • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
 • »21-letniki«, torej kandidati, ki so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili 21 let,
 • udeleženci izobraževanja odraslih,
 • ostali kandidati, ki jim opravljanje mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge dovoli Državna komisija za splošno maturo (npr. športniki, kandidati, ki opravljajo sprejemne izpite na univerze v tujini …).

VIR: RIC, državni izpitni center

Komentarji

Oglas sponzorja
Prihajajoči dogodki